Motie schoolzwemmen

Oma met kleinkinderen strand
Jonathan Vroombout 01
Door Jonathan Vroombout op 16 februari 2018 om 17:46

Motie schoolzwemmen

Na een stevig debat en veel vragen op donderdag 15 februari jl. moeten we helaas constateren dat er voor de motie schoolzwemmen weinig draagvlak is gebleken.

Allereerst constateer ik dat er niet of nauwelijks gekeken en gerekend wordt met datgene waartoe de motie verzoekt. Allerlei koeien werden van stal gehaald om de motie overbodig te verklaren, tot aan tabaksreclame aan toe. Nu moet ik toegeven: tabaksreclame afschaffen en reclame voor zwemles invoeren was niet zo’n heel sterk tegenargument op één van de argumenten van SP, aangezien reclame voor tabakswaren gelukkig bij wet al verboden is.

Om niet te ver van het onderwerp af te drijven: de gemeente heeft een fonds beschikbaar waar ouders met 8/9-jarige kinderen zonder zwemdiploma die naar groep 5 van het primair onderwijs gaan aanspraak op kunnen maken. Zoals de wethouder 15 februari en reeds eerder via een memo aangaf, is dit fonds niet alleen voor minima en daarmee dus vrij toegankelijk voor alle ouders met schoolgaande kinderen.

De huidige regeling beschikt over toch wel een behoorlijke portie ongelijke behandeling. De aanwezige partijen stellen (terecht) dat zwemles een primaire taak is van de ouders. Ouders stellen ook zelf de prioriteiten voor hun kinderen. Daarmee is het dus niet vanzelfsprekend dat zij zwemles als eerste uitkiezen voor hun kinderen: dit kan net zo goed voetbal, hockey, tennis of basketbal zijn. Hier zit wat ChristenUnie-SGP betreft dan ook de crux: met huidige stellingname door diverse partijen wordt eigenlijk gezegd dat ouders hun eerste prioriteit bij zwemles moeten leggen. Dit is echter een aantasting van de keuzevrijheid die ouders hebben. Het verbaast mij daarom ook dat een partij als D66, die keuzevrijheid hoog in het vaandel heeft staan, niet het verzoek tot de lobby wilde ondersteunen.

Van eerde genoemde sporten is zwemmen de enige zijn die in noodsituaties levensreddend zou kunnen zijn. Om die reden wil ChristenUnie-SGP graag dat zwemles tot het behalen van het A-diploma gestimuleerd wordt door de overheid. In Nissewaard gebeurt dit dus al, maar er leeft landelijk een sterke vraag naar.

ChristenUnie-SGP stelt zich graag constructief op en deelt daarom graag haar ideeën hoe de zaken in te vullen wanneer een motie voorligt. Uit de reactie van de wethouder is gebleken dat ouders via de scholen reeds ingelicht worden over de reeds in Nissewaard bestaande regeling. Wij zien dan ook geen enkel obstakel als de Rijksoverheid deze voorlichting via de bestaande kanalen over zou nemen van de gemeente en daar eventueel nog een landelijke campagne aan zou wagen. Met voorgestelde overname zou dan ook geen extra werkdruk ontstaan voor directie en/of leerkrachten, waar ONS bang voor is. Tevens blijft met huidige en geïllustreerde regeling de verantwoordelijkheid bij ongevallen bij ouders, wat ook een extra zorg van ONS weg zou moeten nemen.

Vanwege de informatievoorziening via de scholen en de leerplicht van beoogde doelgroep blijft ChristenUnie-SGP dan ook graag spreken over ‘schoolzwemmen’, in plaats van ‘jeugdzwemmen’ of ‘gemeentezwemmen’, zoals Nissewaard Lokaal opperde.

De VVD vroeg zich af hoe ChristenUnie-SGP een lobby voor zich ziet. Wij menen dat een lobby heel goed zou kunnen in VNG-verband, aangezien ons is gebleken dat er landelijk veel breder draagvlak is dan alleen in Nissewaard. Dit geldt zowel de politiek als vele inwoners.

Regeren is vooruit zien en wat ChristenUnie-SGP betreft ook buiten de hokjes denken: voor de kas van Nissewaard zou het alleen maar goed uit komen als het Rijk de financiering over zou nemen. Nissewaard moet op diverse andere terreinen in de toekomst de uitgave van elke euro goed moeten overwegen vanwege de grote sociale vraagstukken waar zij vanwege de decentralisaties en de toenemende vergrijzing (die voor Nissewaard ver boven Nederlands gemiddelde is geprognotiseerd) voor gesteld is.

Verder zouden inwoners van andere gemeenten, die van een dergelijke regeling als in Nissewaard voorhanden is geen gebruik kunnen maken, van een lobby bij het Rijk profijt kunnen hebben.

Labels: , ,