Verkiezingsprogramma 2022-2026

Hieronder vindt u het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie-SGP Nissewaard voor de periode 2022-2026. Hiernaast kunt u het programma opgemaakt in PDF dowloaden.

Wij geloven in Nissewaard!

Inleiding

De ChristenUnie-SGP wil de komende jaren verder werken aan een leefbare en groene gemeente waarin de overheid betrouwbaar en integer is en zich ontfermt over mensen die het zelf niet redden. Wij vinden een respectvolle omgang met elkaar erg belangrijk. Daarin kan ieder mens tot zijn recht komen. De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die hoop geeft voor de toekomst. Wij geloven dat christelijke uitgangspunten in de politiek relevant zijn voor de gemeente Nissewaard.
Daarom zijn onze lokale standpunten gebaseerd op deze uitgangspunten.

Sociaal domein 

ChristenUnie-SGP is voor een gezonde samenleving, die oog en zorg heeft voor mensen in kwetsbare situaties. Vanuit Bijbelse naastenliefde willen wij hen zorg en ondersteuning of zelfs bescherming bieden en helpen om hun eigen verantwoordelijkheid weer op te kunnen pakken. Mensen dragen verantwoordelijkheid voor elkaar, in gezinsverband, in families en in de buurt. Het gezin is de
hoeksteen van de samenleving en informele netwerken zijn het cement van de samenleving. Vóór alles is inzet op preventie van groot belang. Voorkomen is beter dan genezen. Dit voorkomt niet alleen hoge kosten maar zeker ook onnodig leed voor alle betrokkenen. Elk mens is door God geschapen en te kostbaar om aan zijn of haar lot overgelaten te worden.

Concreet:
• Lokaal actieve maatschappelijke organisaties en initiatieven op het gebied van zorg en
welzijn verdienen gemeentelijke steun.
• Jeugd- en jongerenwerk krijgen ondersteuning. Maatschappelijke organisaties en kerken
geven we de ruimte om dit op hun eigen manier in te vullen.
• De gemeente bevordert het werk van maatschappelijke organisaties die actief zijn op het
gebied van armoedebestrijding, begeleiding van statushouders, schuldhulpverlening en het
tegengaan van eenzaamheid. Voorbeelden daarvan zijn de Voedselbank, sociale fondsen,
repair cafés, stichting Present, stichting Schuldhulpmaatje, de NPV, het Leger des Heils en
Vluchtelingenwerk.
• Gezien de grote rol van de gemeente in het sociaal domein, is een betrokken en kritische
adviesraad Sociaal Domein van het grootste belang. De gemeente faciliteert zo’n adviesraad.
• De gemeente bevordert actief diversiteit in het team van eigen medewerkers.

Jeugdzorg

Jongeren hebben het nodig om veilig te kunnen opgroeien tot burgers. Ze moeten vanuit een gezond verantwoordelijkheidsbesef volop meedoen in de samenleving. Daarom streeft ChristenUnie-SGP naar stabiele gezinnen, waarin onze jongeren veilig en goed toegerust kunnen worden om de uitdagingen en hindernissen van onze maatschappij goed aan te kunnen. Hoewel het aantal kinderen en jongeren in Nederland gelijk blijft, nemen de kosten voor jeugdhulp in veel gemeenten enorm toe, ook in onze gemeente. Dat vraagt van gemeenten om kritisch keuzes te maken bij de inzet van hun budget.

Concreet:
• We zetten in op een laagdrempelig en toegankelijk Centrum voor Jeugd en Gezin voor ouders. Het CJG is onderdeel van de lokale toegang tot jeugdhulp (sociaal team, wijkteam, jeugd- en gezinsteam). Deze teams bieden zelf ook hulp en brengen één gezin – één plan – één regisseur in de praktijk. Ze bieden hulp met oog op het hele gezin.
• De wachtlijsten in de gespecialiseerde jeugdzorg zijn nog altijd onacceptabel hoog. In
regionaal verband moet er voortdurend gekeken worden naar mogelijkheden en kansen om
deze wachtlijsten terug te dringen.
• De gemeente streeft naar een hoge kwaliteit van de jeugdzorg en doet het maximale dit te
bereiken binnen beschikbare budgetten.
• Geld dat voor jeugdzorg bedoeld is, wordt ingezet voor jeugdzorg.
• De gemeente zet in op preventie van (v)echtscheidingen, bijvoorbeeld door relatietherapie
voor ouders ter beschikking te stellen.
• Zorgvragers in de jeugdzorg krijgen keuzevrijheid. Zo wordt er rekening gehouden met de
levensovertuiging van ouders en jongeren.
• Wij willen aandacht voor de psychische gezondheid bij kinderen en ouders, extra inzet op het
voorkomen van depressies en suïcide onder jongeren. Hierbij wordt samenwerking met
andere gemeenten gezocht.

Sociale zaken

Uitkeringsgerechtigden worden rechtvaardig en met respect behandeld. De gemeente ondersteunt hen om weer zelf actief de draad op te pakken. Daarbij werkt de gemeente constructief samen met onder andere Voorne-Putten Werkt, Voedselbank, Schuldhulpmaatje, Stichting Leergeld, diaconieën van kerken en andere maatschappelijke instellingen. Inwoners die van een wettelijk sociaal minimum moeten rondkomen, hebben het zwaar. Zij kunnen bij ons rekenen op een ruimhartig minimabeleid.
De ChristenUnie-SGP wil alle wettelijke mogelijkheden maximaal benutten. Te denken valt hierbij aan de Bijzondere Bijstand en de Individuele Inkomenstoeslag. Goede communicatie met de doelgroep is van belang om deze de weg naar de middelen te wijzen.

Concreet:
• De gemeente organiseert samen met bedrijven leer-werkplekken, waar burgers werkervaring
kunnen opdoen.
• Van burgers die een uitkering ontvangen, mag een ‘tegenprestatie’ verwacht worden,
bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk of een werkervaringsplek. Een uitkering is
immers een vangnet, geen hangmat.
• De jeugdwerkloosheid moet, in samenwerking met het bedrijfsleven, actief worden
aangepakt.
• De gemeente geeft als werkgever en opdrachtgever het goede voorbeeld. Binnen de
gemeentelijke organisatie moeten voldoende mensen werken met een garantiebaan. Bij een
gemeentelijke opdracht vraagt de gemeente van opdrachtnemers dat ze ook een deel van
het werk door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt laten uitvoeren.
• Actieve inzet op schuldhulpsanering is nodig. Maatschappelijke organisaties die daarin actief
zijn, moeten worden ondersteund.

Vluchtelingen en migranten

De instroom van vluchtelingen stelt de gemeente voor uitdagingen. De Bijbel geeft ons opdracht om gastvrij te zijn voor vluchtelingen en mensen in nood. De opvang van statushouders moet tegelijk in balans zijn met de belangen van de eigen bevolking. Er wordt gezorgd voor een plek voor statushouders en er wordt een beroep gedaan op de samenleving. Plaatselijke kerken dienen hun
steentje bij te dragen in het omzien naar deze nieuwe inwoners. Vrijwilligers kunnen helpen met werk, school en vrijetijdsbesteding.

Concreet:
• We tonen christelijke barmhartigheid voor vluchtelingen en statushouders.
• De opvang van statushouders past bij de aard en schaal van de gemeenschap.

• Het maatschappelijk middenveld speelt een belangrijke rol bij de opvang van statushouders.
• Van statushouders wordt een zinvolle dagbesteding verwacht. De gemeente kan dit
faciliteren.

Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning)

De Wmo legt veel verantwoordelijkheid neer bij de burgers. De zorg is bedoeld voor (kwetsbare) medeburgers en hun leefomgeving. Daarbij biedt de gemeente ondersteuning, begeleiding en verzorging aan huis. Wij pleiten voor een ruim beleid. Er moeten voorwaarden worden geschapen zodat de burger zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en solidair is met mensen met een (psychiatrische) handicap en/of langdurige zorgbehoefte.

Concreet:
• ChristenUnie-SGP wil keuzevrijheid binnen de Wmo, zodat de burger de hulp kan kiezen die
past bij zijn levensovertuiging.
• De sociale wijkteams zijn laagdrempelig en toegankelijk. Ze staan dicht bij de burger en
kunnen direct ondersteuning en hulp bieden.

Inclusieve samenleving

Iedereen telt mee en doet mee. ChristenUnie-SGP staat voor een inclusieve samenleving. Mensen met een beperking moeten op alle fronten mee kunnen doen

Concreet:
• De gemeente zorgt dat haar gebouwen en voorzieningen goed toegankelijk zijn voor alle
inwoners en ook digitaal moet de gemeente bereikbaar zijn voor mensen met een beperking.
• De openbare ruimte en het openbaar vervoer wordt op zo’n manier ingericht dat mensen
met een beperking zich thuis voelen in Nissewaard en zich er zelfstandig kunnen redden
• De gemeente werkt aan het ontwikkelen én uitvoeren van een lokale inclusie-agenda. De
doelgroep wordt hier actief bij betrokken.

Ouderenzorg

Ouderen betekenen veel voor onze samenleving. Ze hebben bijgedragen aan het functioneren van de samenleving zoals die nu is. Ouderen verdienen aandacht en steun, juist in deze tijd. Veel ouderen functioneren prima en weten lang hun weg zelfstandig of met zelf georganiseerde hulp of netwerken te vinden. Maar vaak ontstaat door lichamelijke of geestelijke klachten een verminderde mobiliteit. Eenzaamheid wordt zo een steeds groter risico. De ChristenUnie-SGP heeft hier oog voor en zet zich in om eenzaamheid te bestrijden.

Concreet:
• Sport en bewegen voor ouderen wordt een speerpunt in het gemeentelijke sportbeleid.
• De ChristenUnie-SGP wil dat ouderen ouder dan 70 jaar standaard een bezoek krijgen vanuit
het wijkteam/welzijnsorganisaties (evt. door vrijwilligers) om (verborgen) problemen, zoals
eenzaamheid op te sporen.
• Nissewaard blijft een dementievriendelijke gemeente. We maken dementie in de
samenleving bespreekbaar en bieden de juiste zorg en ondersteuning aan mensen met
dementie en hun mantelzorgers.
• De website van de gemeente is ‘ouderenproof’. Per wijk is er een actuele sociale kaart, die
ook in gedrukte vorm beschikbaar is.
• De gemeente moet telefonisch en via de balie bereikbaar en beschikbaar blijven voor
mensen die online minder of niet vaardig zijn.

Mantelzorgers en vrijwilligers

Grote waardering hebben wij voor de mantelzorgers en vrijwilligers in Nissewaard. Zij zijn een onmisbare schakel in de zorgverlening. Zij worden bij hun activiteiten op het gebied van zorg en welzijn door de gemeente ondersteund. Mantelzorgers voelen zich vaak zwaar belast met de zorg, moeten vaker beslissingen nemen. Dagbesteding en respijtzorg zijn belangrijk om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. Daarom pleiten wij voor het proactief benaderen van mensen die, vaak noodgedwongen, mantelzorger zijn geworden.


Concreet:
• Vrijwilligers kunnen, indien nodig, een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verkrijgen.
• De gemeente ondersteunt vrijwilligers, bijvoorbeeld door de uitreiking van een jaarlijkse
Vrijwilligersprijs, het bieden van een verzekering voor ongevallen en aansprakelijkheid en het
onderhouden van een database voor vrijwilligersklussen.
• Mantelzorgers krijgen een jaarlijkse mantelzorgwaardering van de gemeente, bijv. een gratis
lidmaatschap van de bibliotheek.
• De gemeente ontwikkelt een ruim aanbod in mantelzorgondersteuning, waaronder een
respijtvoorziening en wijst mensen die mantelzorger zijn of worden actief op ondersteuning.

Sociale werkvoorziening

Voorne-Putten Werkt voert de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en Participatiewet uit waarbij de gemeente Nissewaard optreedt als centrumgemeente. Voorne-Putten Werkt is bij uitstek de organisatie waarin deze mensen een arbeidsplek kunnen vinden. Door goede begeleiding en opleidingsmogelijkheden kunnen de medewerkers zich verder ontplooien en tot regulier werk worden geleid.


Concreet:
• De gemeente legt zich er de komende jaren op toe de opleidingsmogelijkheden verder uit te
breiden en zo veel mogelijk te laten aansluiten bij de capaciteiten van de te werk gestelde.
• De gemeente biedt ook degenen die moeilijk plaatsbaar zijn in een reguliere baan
mogelijkheden om zich te ontwikkelen.
• Voorne-Putten Werkt verleent ook voor bijstandscliënten arbeidsontwikkeling en
ondersteuning bij het vinden van werk.

Volksgezondheid

Gezondheid is van invloed op de prestaties op school, op het werk en in de maatschappij. Een gezonde leefstijl is eerst en vooral een verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar gaat ook de maatschappij aan. Door te investeren in preventie zorgen we ervoor dat mensen (langer) gezond blijven. Gezondheid is het uitgangspunt. Wij willen dat jongeren gezond en vrij van verslaving opgroeien.


Concreet:
• De gemeente beschikt over een gemeentelijk gezondheidsplan met concrete doelstellingen
voor bewegen en voor het stimuleren van een gezonde levensstijl.
• Op scholen krijgen leerlingen voorlichting over bewegen, gezonde voeding en de gevaren van
verslaving.
• De aanwezigheid van coffeeshops en het gebruik van drugs en alcohol worden actief
tegengegaan. Bij overlast wordt streng opgetreden.
• De gemeente voert een actief beleid om (de effecten van) alcohol-, drugs-, computer- en
gokverslaving tegen te gaan en te voorkomen.

Ruimte en Milieu

De ChristenUnie-SGP streeft naar NUL op de meter.

Groen

Het motto van de ChristenUnie-SGP is: Handen af van groen en natuur. De nadruk op bouwen moet verschuiven naar onderhoud en naar verbetering van het groen. Gebieden met een grote waarde voor natuur en milieu moeten zoveel mogelijk in stand worden gehouden en waar mogelijk uitgebreid. Dit geldt voor de kernen Abbenbroek, Biert, Geervliet, Heenvliet, Hekelingen, Simonshaven en Zuidland eens te meer, omdat daar veel groen is.

Wij willen de polders in Spijkenisse Zuidoost groen houden en geen bebouwing in de andere grote, groene zones aan de randen van Spijkenisse, zoals het Hartelpark, park Vogelenzang en de groenzone tussen Waterland en Hekelingen. Deze gebieden zijn er voor rust en onthaasting en dat moet zo blijven.

De gemeente kiest waar mogelijk steeds voor groen in plaats van betegeling om zo de gevolgen van hevige regens en van hittegolven te beperken. De ChristenUnie-SGP vindt dat de gemeente actief de inwoners erop moet wijzen dat het belangrijk is dat hun tuinen groen ingericht worden.

Verkeer en Vervoer

Het verkeer blijft om aandacht vragen. Nog steeds neemt het aantal auto’s toe. De ChristenUnie-SGP vindt dat de belangrijke doorgaande verkeersstromen zoveel mogelijk buiten de woonkernen moeten worden geleid. Knelpunten voor goede doorstroming van het autoverkeer en ontsluiting van ons eiland moeten worden aangepakt. De komst van de A4-Zuid blijft noodzakelijk.

Er moet prioriteit worden gegeven aan verbetering van de meest gevaarlijke kruispunten en van de plekken waar veel kinderen en ouderen deelnemen aan het verkeer. Speciale aandacht is nodig voor veilige fiets- en wandelroutes van en naar de scholen, op bedrijventerreinen en andere belangrijke centra.

Waar mogelijk moet het aantal verkeersborden in de gemeente worden verminderd. De parkeerproblemen met vrachtwagens zijn onder controle, maar vragen blijvende aandacht. De parkeertarieven worden geen sluitstuk van de begroting.

Het openbaar vervoer bevat knelpunten die moeten worden opgelost. Een vlotte afwikkeling van busverkeer stimuleert reizigers om gebruik te maken van het openbaar vervoer. Bushaltes moeten er netjes en verzorgd uitzien. Extra aanlegplaatsen voor de waterbus zijn nodig om ook dit vervoersmiddel aantrekkelijk te maken.

De ChristenUnie-SGP kiest voor verduurzaming van het vervoer. Om elektrisch vervoer blijvend te stimuleren moeten er laadpalen in de openbare ruimte en in parkeergarages worden geplaatst. In de diverse stad- en dorpscentra moeten oplaadpunten voor elektrische fietsen worden geplaatst.

Wonen

De ChristenUnie-SGP Nissewaard staat voor duurzame wijkverbetering, een goede doorstroming, en een gedifferentieerd woningaanbod van vooral duurzame woningen. Leegstand moet worden tegengegaan. Vraaggebonden woningbouw staat voorop. Niet de gemeente bedenkt wat er gebouwd gaat worden, maar marktpartijen en huurdersverenigingen in overleg met toekomstige bewoners.

Door middel van een woonvisie met ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen voert de gemeente een integraal en duurzaam woonbeleid. Levensloopbestendige woningen zijn de norm. Daarnaast wil de ChristenUnie-SGP dat de lokale overheid met toekomstgericht woningbeleid de woningmarkt stimuleert, zodat starters een steuntje in de rug krijgen, er voldoende passende huurwoningen zijn en er ruimte is voor particuliere (nieuw)bouw. We realiseren ons dat de keuzes die we nu maken, gevolgen hebben voor de toekomst.

Wij staan ervoor dat in Nissewaard wonen, leren en werken integraal moet worden benaderd. Door het werk in onze regio, het gemiddelde opleidingsniveau van onze inwoners en de aanwezige onderwijsvoorzieningen te combineren, ontstaan specifieke huisvestingsopgaves voor Nissewaard. Wijkontwikkelingsplannen (WOP) en wijkuitvoeringsplannen (WUP) moeten actief uitgevoerd worden.

Als het gaat om het gebruik van duurzame energie wil de ChristenUnie-SGP dat er bij de inrichting van de ruimte rekening wordt gehouden met de eigenheid van ons landschap en de verschillende dorpen daarin. Bij het inrichten van de openbare ruimte moet de inwoner van Nissewaard de gelegenheid krijgen om hier samen met de gemeente afspraken over te maken. Daarnaast dient de gemeente nauw samen te werken met de Provincie en de Waterschappen.

Huisvesting ouderen

Duurzaamheid moet een vanzelfsprekendheid worden als het gaat om de visie van de gemeente Nissewaard voor het bouwen van levensloopbestendige woningen. Eventuele belemmeringen in de regelgeving worden zoveel mogelijk weggenomen. Renovaties worden door woningcorporaties aangegrepen om woningen levensloopbestendig te maken. 

Ouderen met een koopwoning kunnen gebruik maken van een "blijverslening" om de woning aan te passen zodat ze er, ondanks toenemende lichamelijke beperkingen, kunnen blijven wonen.

De ontwikkeling van mantelzorghuizen wordt door de gemeente Nissewaard maximaal ondersteund.

Leefbaarheid

De ChristenUnie-SGP Nissewaard wil wijken/buurten eigen verantwoordelijkheid geven, ondersteund met eigen budgetten. De kracht van de buurt en de kernen is daarbij uitgangspunt. Het project Thuis in de Wijk vormt de basis voor leefbaarheid en levendigheid in de wijk, buurt en kern.

Buurtplatforms/wijkorganen/coöperaties worden gefaciliteerd om hun belangen vertegenwoordigende rol te kunnen vervullen. Voorwaarde is dat er een duidelijk draagvlak voor de vereniging in de wijk moet worden aangetoond.

Voor een effectief beleid is het noodzakelijk beleidsvrijheid te geven om kleine projecten slagvaardig te kunnen aanpakken.

Landbouw

De landbouw in en om Nissewaard is een essentieel en kenmerkend onderdeel van Nissewaard. Zij is belangrijk voor onze voedselvoorziening en speelt een grote rol in natuurbeheer en het behoud van onze landschappen. Daarom verdienen boeren en tuinders gemeentelijke steun. Er moet ruimte zijn om hun bedrijf economisch gezond te houden. Er moet dan ook geen grond aan de landbouw worden onttrokken. Regelgeving moet een steun in de rug zijn. De gemeente werkt samen met de bedrijven en hun gezinnen om innovatie en een gezonde natuur te bevorderen. Boeren krijgen een adequate vergoeding voor natuur- en landschapsbeheer en weidevogelbeheer.

Milieu

Afval is grondstof.

De zorg voor het in stand houden en bevorderen van een goed milieu is een rechtstreeks uitvloeisel van de opdracht van God om Zijn schepping, als een goed rentmeester, tot Zijn eer en het welzijn van de mens te bewerken en te bewaren.

De gemeente koopt groene stroom. Gemeentelijke gebouwen en openbare verlichting dienen energiezuinig te zijn. De ChristenUnie-SGP zet daarbij o.a. in op LED-verlichting, zonnepanelen en warmte/koudeopslag, stadswarmte en de lucht/water-warmtepomp. Deze alternatieven zijn duurzamer, en in veel gevallen op de lange termijn kosteneffectief. Daarom geldt voor nieuwbouw: geen gasaansluiting tenzij er écht geen reëel alternatief mogelijk is. Particuliere energiecorporaties van inwoners moeten worden ondersteund, de gemeente Nissewaard moet eventueel in deze corporaties investeren.

De inwoners van Nissewaard moeten worden betrokken door middel van stimuleringsregelingen voor energiebesparing in bestaande woningbouw.

Scheiding van afval wordt bevorderd en er is blijvende aandacht voor het schoonhouden en tijdig legen van de afvalcontainers, zodat vervuiling van de directe omgeving van de afvalcontainer wordt voorkomen Het milieurendement op afvalinzameling moet worden verhoogd. Wij pleiten voor een circulaire economie. Afval is grondstof. Het principe van ‘de vervuiler betaalt’ moet ook op gemeentelijk niveau zijn uitwerking hebben. Grote ‘producenten’ van afval moeten meer betalen dan kleine. Controle daarop is noodzakelijk.

De ChristenUnie-SGP is tegenstander van zondagsopening van de Stadswerf.

Ruimte en milieu

Groen

ChristenUnie-SGP streeft naar energieneutraal, circulair en klimaatbestendig. Zorg voor natuur en milieu is voor ChristenUnie-SGP van het grootste belang. We hebben de aarde in bruikleen gekregen en dienen er als goede rentmeesters mee om te gaan. We willen echt verantwoordelijkheid nemen voor Gods schepping en effectieve stappen zetten richting een klimaatneutrale en circulaire
samenleving. Om dat concreet te maken willen we mensen helpen hun huizen te verduurzamen, fietsen aantrekkelijk maken, voldoende faciliteiten bieden voor elektrische auto’s, voorzien in uitstekend openbaar vervoer, meer duurzame energie en zuinig omgaan met het groen in de gemeente. Daarnaast willen we de inzet van waterstof stimuleren en de mogelijkheid van
kernenergie onderzoeken. Groene gebieden dienen zoveel mogelijk in stand te worden gehouden. ChristenUnie-SGP zoekt naar
een goede balans tussen het groen in onze gemeente en gebieden waar gebouwd zou kunnen worden. Wij willen de polders in Spijkenisse Zuid-Oost groen houden en geen bebouwing in de andere grote, groene zones aan de randen van Spijkenisse, zoals het Hartelpark, park Vogelenzang en de groenzone tussen Waterland en Hekelingen. Ook binnen de stad is het belangrijk dat er veel groen is, om zodoende de gevolgen van hevige regens en hittegolven te beperken.

Concreet:
• Zuinig omgaan met de groene gebieden in de gemeente.
• Kiezen voor groen in plaats van betegeling.
• Het onderhoudsniveau in de gemeente is niet overal op orde. ChristenUnie-SGP wil een
duidelijke strategie waar onderhoudsniveau A in de gemeente gewenst is en waar dat
minder noodzakelijk is.
• De gemeente gaat actief de inwoners erop wijzen dat het belangrijk is dat hun tuinen en
platte daken groen ingericht worden. ChristenUnie-SGP heeft voorgesteld de slimme
regenton te gaan gebruiken.
• De gemeente continueert het ingezette initiatief van ChristenUnie-SGP om met behulp van
energiecoaches inwoners wegwijs maken in het verduurzamen van hun woningen.

Wonen

De woningmarkt is in Nederland in een ongekende crisis geraakt. De vraag naar woningen is veel hoger dan het aanbod. Er zijn en worden in ons land veel te weinig woningen gerealiseerd. De woningnood wordt alsmaar groter. Voor veel jongvolwassenen dreigt een eigen huis een onbereikbare droom te worden. Er zijn lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen en de behoefte aan betaalbare huurwoningen in de vrije sector is enorm. De prijzen van koopwoningen stijgen maar door. Overbieden is de norm geworden. De financiering wordt voor steeds meer starters onmogelijk. ChristenUnie-SGP knokt voor de kansen van starters, alleenstaanden en (jonge) gezinnen, voor waardig wonen voor ouderen, voor betaalbaar en duurzaam wonen voor iedereen. ChristenUnie-SGP wil dat de gemeente met toekomstgericht woningbeleid de woningmarkt stimuleert, zodat starters een steuntje in de rug krijgen, er voldoende passende huurwoningen zijn en er ruimte is voor particuliere (nieuw)bouw. De ChristenUnie-SGP wil dat de gemeente de komende periode fors gaat investeren in (aangepaste) woningen en gemeenschappelijke woonvormen voor onze ouderen. Ook is het zaak de ontbrekende woonsegmenten in onze gemeente waar mogelijk toe te voegen.

Collectieve woonvormen zijn belangrijk omdat ze zorgen voor onderling contact, gezelschap en burenhulp. Ook bevordert het realiseren van voldoende woningen voor ouderen de doorstroom op de woningmarkt. ChristenUnie-SGP wil de leegstand in het centrum terugdringen en pleit ervoor om het winkeloppervlak in het centrum te verkleinen door meer vierkante meters winkelbestemming te gaan herbestemmen naar wonen. Deze ontwikkeling is reeds in gang gezet. Om de waardevolle groene ruimte buiten én binnen de stad te behouden, blijven we inzetten op slimme binnenstedelijke verdichting. Een aantal locaties waarop (leegstaande) winkels en kantoren zijn gevestigd, dienen getransformeerd te worden tot woonlocaties. De focus van het nieuwbouwbeleid dient primair gericht te zijn op transformatie en niet op het realiseren van nieuwbouwlocaties in het groen.
Tegelijk onderkennen we dat de woningbouwopgave zo groot is, dat aan bouwen op nieuwe uitleglocaties niet valt te ontkomen, waarschijnlijk ook niet in onze gemeente. Conform de ladder duurzame verstedelijking staan we dat beperkt toe. Boeren mogen daarbij niet worden gedwongen om (een deel van) hun land te verkopen. Aan de randen van stads- en dorpskernen kan gezocht worden naar mogelijkheden om aantrekkelijke, innovatieve woonlandschappen tot stand te brengen in combinatie met
natuurontwikkeling. ChristenUnie-SGP wil wijken/buurten zoveel als mogelijk is eigen verantwoordelijkheid geven, evt.
ondersteund met eigen budgetten. De kracht van de buurten en de kernen is daarbij uitgangspunt. Het project Thuis in de Wijk vormt de basis voor leefbaarheid en levendigheid in de wijk, buurt en kern. Buurtplatforms/wijkorganen/coöperaties worden gefaciliteerd om hun belangen vertegenwoordigende rol te kunnen vervullen. Voorwaarde is dat er een duidelijk draagvlak voor de vereniging in de wijk moet worden aangetoond.


Concreet:
• ChristenUnie-SGP kiest voor binnenstedelijke verdichting boven nieuwe
woningbouwlocaties.
• Winkeloppervlakte en kantoorruimte bestemmen naar wonen.
• Om aan de enorme nieuwbouwbehoefte te kunnen voldoen is bouwen op nieuwe locaties
niet uitgesloten, mits dat gebeurt conform de ladder duurzame verstedelijking en op basis
van vrijwilligheid.
• We zijn voor het ruimhartig (financieel) blijven ondersteunen van starters op de
woningmarkt.
• Investeren in (aangepaste) woningen en gemeenschappelijke woonvormen voor onze
ouderen, wat tevens de doorstroom op de woningmarkt zal helpen bevorderen.
• De ontwikkeling van mantelzorghuizen wordt door de gemeente Nissewaard maximaal
ondersteund.

Verkeer en vervoer

Het verkeer blijft om aandacht vragen. De verkeersdoorstroming en de verkeersveiligheid hebben voor ChristenUnie-SGP hoge prioriteit. Dat geldt niet alleen voor Spijkenisse, maar ook voor de dorpskernen. De verkeersituatie in Hekelingen en Simonshaven moet worden verbeterd. De ChristenUnie-SGP vindt dat de belangrijke doorgaande verkeersstromen zoveel mogelijk buiten de
woonkernen worden geleid. Knelpunten voor goede doorstroming van het autoverkeer en ontsluiting van ons eiland moeten
worden aangepakt. De komst van de A4-Zuid blijft noodzakelijk. Het is de ontbrekende schakel tussen Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen. Het college moet hier in Den Haag voor knokken en steun daarvoor zoeken bij de buurgemeenten.

Meer dan de helft van de verplaatsingen gebeurt op korte afstand. Helaas gebeurt dat nog veel te vaak met de auto. Het beleid dient meer gericht te zijn op alternatieven voor de auto: het stimuleren van gebruik van de fiets en het openbaar vervoer. We willen ook dat goed onderzocht wordt of en, zo ja, hoe er een veilige en rendabele Waterbusverbinding kan komen bij de haven. Zodoende kan er
wellicht een aantrekkelijke alternatieve verbinding richting o.a. Rotterdam en Dordrecht worden gecreëerd.Er dient meer aandacht te zijn voor de overgang van fossiele brandstof naar duurzame energie. ChristenUnie-SGP kiest voor verduurzaming van het vervoer. Om elektrisch vervoer blijvend te stimuleren moeten er meer laadpalen in de openbare ruimte en in parkeergarages worden geplaatst. De gemeente neemt in de verkeers- en vervoersplannen CO2-emissiereductie integraal op. Er moet prioriteit worden gegeven aan verbetering van de meest gevaarlijke kruispunten en van de plekken waar veel kinderen en ouderen deelnemen aan het verkeer. Speciale aandacht is nodig voor veilige fiets- en wandelroutes van en naar de scholen.


Concreet:
• De gemeente neemt in de verkeers- en vervoersplannen CO2-emissiereductie integraal op.
• In de diverse stad- en dorpscentra moeten meer oplaadpunten voor elektrische fietsen
worden geplaatst en laadpalen voor elektrische auto’s.
• Onderzoek naar een waterbusverbinding bij de haven.
• Verbetering van de verkeersveiligheid moet hoge prioriteit hebben.
• Blijven lobbyen voor de A4-zuid.

Landbouw

De landbouw in en om Nissewaard is een essentieel en kenmerkend deel van Nissewaard. Zij is belangrijk voor onze voedselvoorziening en economie. De boeren spelen tevens een grote rol in natuurbeheer en het behoud van onze landschappen en cultuurhistorische waarden. De gemeente werkt samen met de bedrijven om innovatie, duurzaamheid en een gezond klimaat te bevorderen. Landbouwbedrijven bieden mogelijkheden om de energietransitie mede vorm te geven. Zij hebben de mogelijkheid om kleine windmolens te plaatsen. Geen grote zonneparken op de kostbare landbouwgrond, wel op de bedrijfsgebouwen. Boeren krijgen een vergoeding voor natuur- en landschapsbeheer en weidevogelbeheer. Meer regels door natuurbeleid zet een slot op de
bedrijfsontwikkelingen en dit belemmerd verduurzaming sterk. Toch gezond voedsel voor de consument tegen een redelijke prijs produceren is een uitdaging en verdient veel respect vanuit de samenleving. Nissewaard heeft zo een uniek en waardevol buitengebied, dat wordt gekenmerkt door vruchtbare goed bewaarde polders uit de late Middeleeuwen. We zetten ons in dit te behouden. Vele boerderijen zijn karakteristiek voor dit cultuurhistorisch landschap en het agrarisch verleden. In Nissewaard zijn maar liefst 36 boerderijen aangewezen als monument, waarvan 12 als rijksmonument en 24 als gemeentelijk monument.


Concreet:
• Zet in op innovatie om vraagstukken rondom klimaat aan te pakken samen met de
agrariërs.
• Maak stimuleringsbeleid door op regelingen te wijzen vanuit EU en de regiodeal, zodat
de landbouw van economisch belang blijft en vernieuwingen mogelijk blijven.
• Inzet om het plaatsen van kleine windmolens mogelijk te maken.
• Bij bedrijfsbeëindiging is herbestemmen naar bijvoorbeeld woonfunctie mogelijk, waarbij
het voorkomen van ongewenste effecten voor nabijgelegen agrarische bedrijven
uitgangspunt is.
• Behoud van monumentale en karakteristieke boerderijen.

NL Delta

Natuurmonumenten (met twee andere natuurorganisaties en de provincie) heeft plannen ontwikkeld voor een Nationaal Park Nieuwe Stijl: NL Delta. Een park van Kinderdijk tot waar het Haringvliet de zee instroomt. NL Delta bestaat niet alleen uit natuurgebieden, zoals Natura 2000, maar ook uit de polders en kernen erom heen. Deze zal dan aangestuurd worden door een vereniging, waarin de 20 gemeenten en de waterschappen zitting krijgen. Door de omvang verwacht het dan meer subsidie te ontvangen waardoor er meer natuurbeleving, toerisme, educatiemogelijkheden en promotie van de Zuidwestelijke Delta mogelijk zal worden. De grens loopt
dwars door onze gemeente. De plannen voor een aanvraag liggen op dit moment stil om 2 redenen:
1 Er was geen overleg geweest met de agrarische sector en
2 Er is geen duidelijkheid over de juridische gevolgen van zo’n park.

Concreet:
• ChristenUnie-SGP heeft bedenkingen tegen deze plannen vanwege de extra bestuurslaag
met extra kosten en de onzekere consequenties voor ons gebied.
• We staan sceptisch tegenover het samenvoegen van de gebieden in één NL Delta Park.
• We wachten graag eerst af wat er uit het overleg met de agrarische sector komt en wat
volgens experts de juridische gevolgen zijn van het realiseren van NL Delta.

Economie en Financiën

Laat iedereen profiteren van economische groei

Het gaat goed met de economie in Nederland. ChristenUnie-SGP vindt het belangrijk dat iedereen kan profiteren van de bloeiende economie. Een sterke, lokale economie met voldoende bedrijvigheid is wat de gemeente actief moet nastreven. Daardoor zorgen we immers voor werkgelegenheid voor onze inwoners. En werk is één van de dingen die zorgen voor structuur en een sociaal netwerk. Daar heeft iedereen behoefte aan. Wat ons betreft is het vanzelfsprekend dat iedereen de mogelijkheid krijgt om zijn talenten in te zetten. Wij vinden een economie pas gezond als iedereen een kans krijgt en verantwoordelijkheid neemt, als werken en vrije tijd in balans zijn, als groei gebonden is aan grenzen en niet ten koste gaat van groen.


Concreet:
• Samenwerking tussen scholen en het bedrijfsleven wordt bevorderd om schoolverlaters en
werklozen beter op te leiden voor de arbeidsmarkt en alle partijen beter op elkaar te laten
afstemmen.
• Grotere waardering nodig voor onbetaald werk, zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg (zie
ook de paragraaf Sociaal Domein).

Zondagsrust

ChristenUnie-SGP vindt het belangrijk om grenzen te stellen aan de 24-uurs economie. We hechten grote waarde aan de zondag, de opstandingsdag van de Heere Jezus. De zondag is al eeuwenlang onze collectieve rustdag; een dag om bij te komen, om naar de kerk te gaan en een dag voor het gezin. We denken dus dat een wekelijkse rustdag heilzaam is voor mens en samenleving en vinden dat zoveel mogelijk mensen van deze rustdag moeten kunnen genieten. We zijn dus tegen een aantasting van de zondagsrust.


Concreet:
• Geen koopzondagen; winkels zijn dicht op zondag;
• Geen dwang voor winkeliers om op zondag open te zijn;
• Geen grote (sport)evenementen op zondag.

Bedrijfshuisvesting

De gemeente is verantwoordelijk voor het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven door goede randvoorwaarden te scheppen (zoals bijvoorbeeld een goede fysieke en digitale infrastructuur en optimale ontsluiting voor OV en fietsverkeer). Herstructurering van bedrijventerreinen Halfweg heeft voor de ChristenUnie-SGP de voorkeur boven het realiseren van
nieuwe bedrijfsterreinen. Leegstand moet worden voorkomen door bedrijven aan te trekken met werkgelegenheid die past bij de beroepsbevolking. Zelfstandige ondernemers in het midden- en klein bedrijf zijn de ruggengraat van onze economie. Zij verdienen de steun van de gemeentelijke overheid. Dat kan door hen te faciliteren en goed met hen te communiceren. Ook moeten er goede locaties zijn om stabiele groei mogelijk te maken. Regels zijn er om deze bedrijven te beschermen en te reguleren – niet om ze te belemmeren. Dat moet de insteek van alle regelgeving zijn.
De economie ontwikkelt zich razendsnel. Stilzitten is geen optie. We moeten op tijd de bakens verzetten en nieuwe ontwikkelingen volgen. Tegelijkertijd wordt de economie niet alleen globaler, maar ook regionaler door bijvoorbeeld innovatieve bedrijven die regionaal samenwerken. Daarom is het belangrijk om regionaal afgestemd beleid te hebben, waarmee op deze ontwikkelingen kan
worden ingespeeld.


Concreet:
• De gemeente schept goede randvoorwaarden, waardoor het voor bedrijven aantrekkelijk
wordt voor Nissewaard te kiezen.
• Ze maakt ruimtelijke keuzes met oog voor een goede balans tussen economie, milieu en
werkgelegenheid.
• De gemeente stimuleert ondernemers om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst
te nemen. Zij betrekt daarbij Voorne-Putten Werkt.
• De gemeente is verantwoordelijk voor een constante dialoog met lokale bedrijven om in te
kunnen spelen op de nieuwe economie.
• De gemeente trekt toekomstgerichte innovatieve bedrijven aan door een regionaal
samenhangend beleid. Voor Nissewaard zijn m.n. havengerelateerde en petrochemische
bedrijven van belang.

Financiën

Het uitgangspunt voor ieder huishouden, dus ook voor de gemeentelijke huishouding, is dat de kas op orde is. ChristenUnie-SGP streeft daarbij niet alleen naar een sluitende begroting, maar ook naar een behoorlijke reserve om tegenslagen die zich altijd voordoen, te kunnen opvangen. Dit moet bereikt worden op een consistente manier en niet door allerlei ad hoc maatregelen.
Mede dankzij de verkoop van Eneco-aandelen beschikt de gemeente Nissewaard over een prima gevulde gemeentekas en ook een aantal beter gevulde bestemmingsreserves. Het is belangrijk dat door een goed financieel beleid deze financiële positie wordt vastgehouden. Voor de komende periode vragen een groot aantal ontwikkelingen de aandacht: de bouw van duizenden woningen,
herstructurering van een aantal oudere wijken in Spijkenisse, de herstructurering van metrostation Spijkenisse-Centrum, de verdere ontwikkeling van de Haven en de ontwikkelingen in het Sociaal Domein. Deze zaken zullen de komende tijd op de begroting drukken. ChristenUnie-SGP pleit voor een doordacht financieel beleid waarin enorme overschrijdingen en dus verspilling van gemeentelijke
gelden wordt tegengegaan.


Concreet:
• De gemeente stapt niet in projecten waarvan op voorhand al redelijkerwijs kan worden
ingeschat dat die verliesgevend zullen zijn.
• De inwoner mag nooit de dupe zijn van een te opportunistisch financieel beleid. Het beleid
om de gemeentelijke lasten voor de inwoners van Nissewaard met maximaal de landelijke
index te verhogen, wordt voortgezet.

Dienstverlening

Veiligheid

Veiligheid is een van de belangrijkste zaken in onze samenleving en tevens één van de kerntaken van de overheid. Burgers willen veiligheid in hun huis, in hun wijk, in het verkeer, op school en op het werk. Daarom moet veel zorg besteed worden aan het voorkomen en bestrijden van vandalisme, criminaliteit en onveiligheid, met name de zogenaamde High Impact Crimes. De politie en de andere handhavers, zoals BOA ́s en GOA ́s, moeten zoveel mogelijk op straat zichtbaar zijn, zowel in de stad
als in de kernen. ChristenUnie-SGP hecht aan de rol van de wijkagent als aanspreekpunt voor burgers in de wijk en zijn
coördinerende taak naar andere agenten in de gemeente toe om problemen in de wijk concreet aan te pakken. Veiligheid vraag ook om samenwerking. Inwoners en ondernemers willen steeds vaker meehelpen om criminaliteit en overlast te bestrijden. De gemeente ondersteunt initiatieven die bijdragen aan meer veiligheid. Hierbij valt te denken aan intensief inzetten op buurtpreventie en
WhatsApp-groepen in de wijk. Het project Thuis in de Wijk kan hierin een coördinerende rol spelen. Cameratoezicht blijft noodzakelijk. De inzet van mobiele camera’s en evt. drones zijn een goede aanvulling op het bestaande cameratoezicht.


Concreet:
• Er wordt ingezet op extra beschikbaarheid en zichtbaarheid van de wijkagent. Inwoners
worden (eventueel per wijk) betrokken bij het opstellen van het veiligheidsplan en de
prioriteiten.
• De wijkagent is bij iedereen bekend, zodat men bij een incident weet bij wie je moet zijn.
• Inzetten op preventie door middel van vroegsignalering via school, leerplichtambtenaar,
familie, politie en maatschappelijke organisaties.
• Betrek inwoners bij veiligheid in hun directe omgeving d.m.v. Burgernet, en Buurtpreventie
Apps.
• Er is ruimte voor organisaties als Stichting Exodus die opvang en ondersteuning bieden aan (ex-
) gedetineerden.

Radicalisering

Radicalisering vormt een bedreiging voor de manier waarop wij in vrijheid en veiligheid leven. Het kan levens verwoesten, drijft families tot wanhoop en laat professionals soms verslagen achter. Radicalisering ontstaat als personen of groepen opvattingen ontwikkelen die haaks staan op de democratische rechtsorde en bereid zijn daar in de praktijk gewelddadige consequenties aan te
verbinden. Naast het beschermen van de samenleving, heeft de overheid ook een taak bij het beschermen van de individuele (minderjarige) burger. Aanpak van radicalisering bestaat daarom tegelijk uit het weerbaar maken van individuen tegen radicaal gedachtegoed. Vooral jongeren die op zoek zijn naar hun plek in de samenleving zijn kwetsbaar. Het is daarmee niet alleen een veiligheidsvraagstuk maar ook een maatschappelijk vraagstuk.


Concreet:
• In de gemeente Nissewaard komt er een integraal beleid om, in samenwerking met de regio,
radicalisering tegen te gaan. Dit vraagt om samenwerking tussen jeugdzorg, politie, GGZ en
buurtbewoners.

Ondermijning: verwevenheid tussen boven- en onderwereld

Ook in Nissewaard moeten we ons bewust zijn van de invloed van grootschalige criminele organisaties. Criminelen gebruiken vastgoed om crimineel verkregen gelden wit te wassen. Door een oplettende houding van het gemeentebestuur kunnen we deze ontwikkelingen op het spoor komen.

Bijvoorbeeld door aandacht te schenken aan het gebruik van winkelpanden (kap- en massagesalons) of horecapanden die aanwezig zijn op een manier die nauwelijks rendement kan opleveren. Onze gemeente wordt regelmatig misbruikt voor handel in drugs, die bijna altijd gepaard gaat met overlast en criminaliteit in de directe leefomgeving. Overtreding van de Opiumwet moet streng
worden aangepakt. Nissewaard kent de laatste tijd veel steekincidenten. ChristenUnie-SGP wil daarom een actieplan Wapens en Jongeren.


Concreet:
• De gemeente werkt nauw samen met het RIEC (Regionale Informatie en Expertise Centra).
• ChristenUnie-SGP wil overtreding van de Opiumwet streng aanpakken.
• Er moet een actieplan Wapens en Jongeren komen.
• Om illegaal gebruik van vrijkomende bebouwing/panden tegen te gaan komt er beleid
gericht op snelle herbestemming.

Onderwijs

Voor kinderen en jongeren is goed onderwijs van essentieel belang. Niet alleen voor het leren van rekenen en taal, maar school is ook een plek waar waarden en normen worden overgedragen en het is een belangrijke ontmoetingsplek voor kinderen en ouders.
Kernbegrippen voor goed onderwijs zijn keuzevrijheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid en professionaliteit. Dit goede onderwijs willen we als ChristenUnie-SGP ondersteunen waar dat binnen onze mogelijkheden ligt. ChristenUnie-SGP is voor de vrijheid van onderwijs. En alle onderwijs is bijzonder. Dit houdt in dat ouders, vanuit hun verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen, kunnen kiezen voor een school die aansluit bij de eigen waarden, identiteit en idealen en dat de gemeente de diversiteit
van scholen op levensbeschouwelijke en pedagogische gronden respecteert. Ouders behouden de vrijheid van schoolkeuze.


Concreet:
• Voor het versterken van preventie en vroegsignalering van onderwijsachterstanden werkt de
gemeente zoveel mogelijk samen met professionals in het onderwijs en in de vroeg- en
voorschoolse voorzieningen.
• Kleine scholen zijn vaak scholen die sterk geworteld zijn in hun omgeving. ChristenUnie-SGP
heeft zich zowel landelijk als op lokaal niveau ingezet voor kleine scholen. Dat blijft
ChristenUnie-SGP in de komende tijd doen.
• Er is een sterke tendens in de samenleving om kinderen eerder te laten beginnen met leren.
ChristenUnie-SGP vindt dat dit een keuze is van ouders zelf. In het geval er sprake is van

(taal)achterstanden wijzen consultatiebureaus ouders actief op de mogelijkheden van Vroeg-
en voorschoolse voorzieningen. Het is belangrijk dat ouders van deze mogelijkheden gebruik

maken en dat, als zij daar de middelen niet voor hebben, deelname door de gemeente wordt
bekostigd.
• We voorkomen onderwijsachterstanden en laaggeletterdheid. We zetten in op
professionalisering in de kinderopvang, het wegwerken van taalachterstanden en het
vergroten van ouderbetrokkenheid.
• ChristenUnie-SGP wil dat de gemeente de beschikbare middelen inzet om te zorgen dat alle
schoolgebouwen voldoen aan de eisen van de huidige tijd, met extra aandacht voor goede ventilatie.

Sport

Bij sporten staat plezier voorop. Daarom kiest ChristenUnie-SGP voor een toegankelijke sportwereld waarin iedereen kan meedoen. We stimuleren de breedtesport in Nissewaard. Jong, oud, mindervalide, arm, getalenteerd of gewoon gezellig met elkaar; voor iedereen moet sport beschikbaar zijn. Sport brengt mensen in beweging. Sport stimuleert lichaam en geest tot goede prestaties en
bevordert een gezonde en vitale samenleving. Daarom is het nodig om ook voor de toekomst voldoende sportfaciliteiten te hebben; van openbare beweegplekken tot sportparken en sportaccommodaties. ChristenUnie-SGP zet zich in voor een toegankelijke sportwereld. Iedereen is welkom! Sport brengt ook mensen samen. Sportverenigingen fungeren vaak als cement in de samenleving en verdienen steun, zeker nu deze door de coronacrisis grote klappen hebben gehad. Het is goed voor kinderen dat ze leren dat bewegen leuk is, dat ze leren om doelen te stellen en samen te werken in een team. Daarom willen we dat sport toegankelijk is voor iedereen, in het bijzonder voor de jeugd, zonder fysieke drempels. Het is van groot belang dat alle kinderen kunnen sporten. Ook de kinderen uit een gezin met een kleinere portemonnee.


Concreet:
• Een gezonde leefstijl met voldoende beweging draagt ook voor ouderen bij aan
zelfredzaamheid en sociaal contact. Voor alle ouderen in onze gemeente ontwikkelt de
gemeente laagdrempelige sport- en beweegprojecten.
• Alle sportaccommodaties moeten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.
• De gemeente ziet erop toe dat iedereen die er recht op heeft, het Jeugdsportfonds weet te
vinden.
• Met de High Five ambassadeurs maken we sporten en bewegen en een gezonde leefstijl
zichtbaar op scholen en in de wijken.
• Alcohol en sport gaan niet samen. Het alcoholgebruik in sportkantines tijdens en aansluitend
aan sportactiviteiten wordt ontmoedigd. ChristenUnie-SGP pleit daarom voor een
alcoholconvenant tussen de gemeente en sportverenigingen.
• Elk kind heeft aan het einde van de basisschoolleeftijd het zwem-ABC.

Recreatie, cultuur en welzijn

Nissewaard kent een aantal prachtige recreatiegebieden die blijvend aandacht nodig hebben. De recreatiegebieden als het Bernissegebied, de Uitwaaijer en de diverse parken moeten aantrekkelijk blijven voor zowel recreanten als rustzoekers. De instandhouding van dit natuurschoon heeft hoge prioriteit voor ChristenUnie-SGP. Recreatieve ontwikkelingen dienen te passen in een duurzame ontwikkeling van het gebied. ChristenUnie-SGP verzet zich tegen het gebruik van motorboten in recreatiegebied Bernisse, omdat zij pleit voor het behoud van de rust in het recreatiegebied. Gebruik van elektrisch aangedreven boten blijft daarom mogelijk. Recreatieve voorzieningen zoals aangeboden wordt in de wijkcentra, de kinderboerderij, het milieuhuis en de fluisterboot blijven belangrijk. Verder willen wij voldoende speelvoorzieningen voor onze kinderen en een goed onderhoud daarvan. Bij een aantal speelvoorzieningen in de gemeente kan het onderhoud beter. In onze culturele instellingen werken professionals en amateurs samen aan het mooier maken van de samenleving. Kunst en cultuur zijn eerst en vooral van en voor de samenleving. De overheid vervult een belangrijke rol als subsidieverstrekker, opdrachtgever en hoeder van ons culturele klimaat en erfgoed. Kunst is ook voor en van iedereen. Het is belangrijk dat er toegankelijk aanbod van kunst en cultuur is, met name voor jongeren. Door amateurkunsten te beoefenen, ontdekken en ontwikkelen zij hun creatieve talenten.

Voor veel inwoners van de gemeente Nissewaard is de bibliotheek de toegang tot boeken, informatie, een cursus en ontmoeting. Ook is de bibliotheek belangrijk als aanvulling op het leesonderwijs voor kinderen, laaggeletterden en nieuwkomers. Bibliotheekvoorzieningen staan, mede door veel bezuinigingen, meer en meer onder druk. ChristenUnie-SGP wil sluiting van buurt-/dorpsvestigingen zoveel mogelijk voorkomen. Multifunctioneel, innovatief en duurzaam denken is de oplossing. Huisvestingskosten kunnen naar beneden door een bibliotheek in een ander gemeentelijk gebouw te huisvesten, bijvoorbeeld een
buurthuis, een museum, muziekschool of integraal kindcentrum. Er kunnen ook creatieve, alternatieve haal- en brengsystemen worden ontwikkeld ter versterking of vervanging van het huidige bibliotheekwerk. Het doel van het welzijnswerk is het versterken van de sociale binding tussen inwoners van Nissewaard. Wijkverenigingen, bewonersorganisaties en migrantenorganisaties (die gericht zijn op integratie) verdienen daarom steun en facilitering voor hun activiteiten vanuit het project Thuis in de Wijk.


Concreet:
• ChristenUnie-SGP is voor cultuur in de breedte; bereikbaar en betaalbaar voor iedereen. We
koesteren onze eigen lokale geschiedenis.
• Cultuureducatie voor alle kinderen. Dichtbij en betaalbaar. Kinderen uit gezinnen in armoede
kunnen (bijvoorbeeld met behulp van een minimapas of via het Jeugd Cultuurfonds) korting
krijgen of gratis deelnemen. Dit wordt ook meegenomen in subsidievoorwaarden voor
culturele instellingen.
• De gemeente stimuleert samenwerking tussen scholen en culturele voorzieningen in
Nissewaard.
• Gebouwen worden zoveel mogelijk multifunctioneel benut; Om het gebruik te optimaliseren,
maar ook om dwarsverbanden tussen (brede) scholen, verenigingen, kinderopvang,
bibliotheken en muziekscholen, zorginstellingen, etc., te vinden en te versterken.
• Bij de vergunningverlening van evenementen moet de gemeente er op toezien dat de
overlast voor omwonenden beperkt blijft. Het moet in ieder geval ’s avonds laat rustig zijn.
De zondagse erediensten dienen ongestoord te kunnen plaatsvinden.

Kandidatenlijst ChristenUnie-SGP

 1. Bernard Tebrugge
 2. Timo Tiggelman
 3. Clasine Brak – van Doorn
 4. Christiaan Pronk
 5. Hans van Lien
 6. Kees van Doorn
 7. Rijk van Lent
 8. Bart Brussaard
 9. Wim Albus
 10. Jacolien Saarloos
 11. Samuel Ekpo
 12. Leo Harlaar
 13. Henriëtte van Ek
 14. Cees Tebrugge
 15. Mathieu Janssen