Verkiezingsprogramma

Hieronder vindt u het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie-SGP Nissewaard voor de periode 2018-2022. Hiernaast kunt u het programma opgemaakt in PDF dowloaden.

Oog voor elkaar...

Met de daad bij het Woord!

Voor een groen, sociaal en veilig Nissewaard!

Inleiding

Voor u ligt het verkiezingsprogramma, waarin het beleid staat verwoord dat de ChristenUnie-SGP nastreeft in de komende raadsperiode. Verkiezingen gaan over mensen en over de manier waarop wij samenleven. Wij vinden een respectvolle omgang met elkaar erg belangrijk. Daarin kan ieder mens tot zijn recht komen. De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die hoop geeft voor de toekomst. Wij geloven dat christelijke uitgangspunten in de politiek relevant zijn voor de gemeente Nissewaard. Daarom zijn onze lokale standpunten gebaseerd op deze uitgangspunten.

Economie 

De ChristenUnie-SGP vindt het belangrijk om grenzen te stellen aan de 24-uurs economie. We hechten grote waarde aan de zondag, de opstandingsdag van de Heere Jezus. De zondag is al eeuwenlang onze collectieve rustdag; een dag om bij te komen, om naar de kerk te gaan en een dag voor het gezin. We vinden dat zoveel mogelijk mensen van deze rustdag moeten kunnen genieten. We zijn dus tegen een aantasting van de zondagsrust.

Financiën

Het uitgangspunt voor ieder huishouden, dus ook voor de gemeentelijke huishouding, is dat de kas op orde is. De ChristenUnie-SGP streeft daarbij niet alleen naar een sluitende begroting, maar ook naar een behoorlijke reserve om tegenslagen, die zich altijd voordoen, te kunnen opvangen. Dit moet bereikt worden op een consistente manier en niet door allerlei ad hoc maatregelen.

Helaas zit de gemeente nog vele jaren met de financiële gevolgen van een te opportunistisch beleid in het verleden, waarbij geld soms geen rol leek te spelen bij het realiseren van peperdure prestigeprojecten. Daardoor is de financiële situatie van Nissewaard nog een groot aantal jaren precair te noemen. De reservepotten, de algemene- en bestemmingsreserves zijn niet in staat om weerstand te bieden tegen heel grote risico’s als die zich plotseling voordoen.  Om deze ongewenste situatie te verbeteren moeten, wat de ChristenUnie-SGP betreft soms dingen die te veel geld kosten, worden uitgesteld of maar helemaal niet gedaan. In een aantal gevallen moet ook een strakker beleid worden gevoerd om enorme overschrijdingen en dus verspilling van gemeentelijke gelden tegen te gaan. Situaties als ICT uitgaven die de pan uitrijzen moeten worden voorkomen evenals woningbouwprojecten, hoe fraai ook, die enorme verliezen gaan opleveren.

De ChristenUnie-SGP is voor voortzetting van het beleid om de gemeentelijke lasten voor de burgers van Nissewaard niet met meer dan de landelijke index te verhogen. Doorvoering van deze maatregelen zal betekenen dat onze gemeente er over 4 jaar een stuk beter voorstaat dan nu het geval is.

Ontwikkelingen

Voor de komende periode staat de ontwikkeling van de Haven en de aandacht voor het Sociaal Domein centraal. Wat de ChristenUnie-SGP betreft zal er ook ingezet moeten worden op de dorpskernen en de veiligheid van de inwoners.  Zaken als grondexploitatie, bibliotheek en theater, maar ook de jeugdhulpverlening zullen ook de komende tijd op de begroting drukken. Daarnaast vraagt de onderwijshuisvesting in de komende periode om extra middelen.

Bedrijvigheid en werkgelegenheid

Het hebben van werk is belangrijk. Ons werk is de plek waar talent en verantwoordelijkheid tot hun recht komen. De ChristenUnie-SGP hecht veel waarde aan een sterke lokale economie met voldoende bedrijvigheid. Daardoor zorgen we immers voor werkgelegenheid voor onze inwoners. Er is veel werkgelegenheid in de Randstad, onder meer in het havengebied. Helaas is in de gemeente Nissewaard ruim 7% van de beroepsbevolking werkloos. Veel werklozen in Nissewaard hebben vaak niet de juiste startkwalificaties. De gemeente bevordert actief de samenwerking met de scholen en het bedrijfsleven, om met elkaar te zoeken naar mogelijkheden om werklozen en schoolverlaters beter op te leiden voor de arbeidsmarkt. Ook voor mensen met beperkingen moet het vanzelfsprekend zijn dat zij de mogelijkheid krijgen om hun talenten in te zetten.

De ChristenUnie-SGP vindt het belangrijk om taken gelijk te waarderen. Niet alleen betaald werk is waardevol. Er is een grotere waardering nodig voor onbetaald werk, zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg.

Bedrijfshuisvesting

De gemeente dient zoveel mogelijk te zorgen voor een uitstekend vestigingsklimaat voor bedrijven, door goede randvoorwaarden te scheppen (zoals bijvoorbeeld een goede fysieke en digitale infrastructuur en optimale ontsluiting voor ov en fietsverkeer). Vernieuwing van bedrijventerreinen heeft voor de ChristenUnie-SGP de voorkeur boven het realiseren van nieuwe bedrijfsterreinen. De leegstand in Nissewaard is onacceptabel hoog en moet worden aangepakt door bedrijven aan te trekken met werkgelegenheid die past bij de beroepsbevolking.

Ondernemersklimaat

Zelfstandige ondernemers in het midden- en klein bedrijf zijn de ruggengraat van onze economie. Zij verdienen de steun van de gemeentelijke overheid. Dat kan door hen te faciliteren en goed met hen te communiceren. Ook moeten er goede locaties zijn om stabiele groei mogelijk te maken. Regels zijn er om deze bedrijven te beschermen en te reguleren – niet om ze te belemmeren. Dat moet de insteek van alle regelgeving zijn.

Ondanks dat de economie goed draait staan er in Nissewaard, met name in het centrum van Spijkenisse vele winkels leeg. Onderzocht moet worden wat de mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld de winkels aan het Kolkplein te transformeren naar woningen en de bestaande winkels onder te brengen in nu leegstaande winkels in het centrum. Ook moet onderzocht worden op welke wijze de gemeente de verhuur van leegstaande winkelpanden een impuls kan geven, bijvoorbeeld door subsidies. Daarnaast pleit de ChristenUnie-SGP voor het organiseren van aantrekkelijke activiteiten op de diverse winkelcentra om meer publiek naar de winkels te trekken en zo de winkeliers in de middenstand te ondersteunen. Er is een aantal succesvolle acties om meer publiek naar de winkels te krijgen. Deze acties moeten worden uitgebreid met andere, nieuwe, frisse ideeën. De gemeente investeert in onderhoud en bereikbaarheid van attracties en van winkels. Het handhaven van lage parkeertarieven blijft hierbij een speerpunt. De te lage opbrengsten uit de parkeertarieven kunnen gecompenseerd worden door aan een of meer parkeergarages een andere bestemming te geven.

Ruimte en Milieu

De ChristenUnie-SGP streeft naar NUL op de meter.

Groen

Het motto van de ChristenUnie-SGP is: Handen af van groen en natuur. De nadruk op bouwen moet verschuiven naar onderhoud en naar verbetering van het groen. Gebieden met een grote waarde voor natuur en milieu moeten zoveel mogelijk in stand worden gehouden en waar mogelijk uitgebreid. Dit geldt voor de kernen Abbenbroek, Biert, Geervliet, Heenvliet, Hekelingen, Simonshaven en Zuidland eens te meer, omdat daar veel groen is.

Wij willen de polders in Spijkenisse Zuidoost groen houden en geen bebouwing in de andere grote, groene zones aan de randen van Spijkenisse, zoals het Hartelpark, park Vogelenzang en de groenzone tussen Waterland en Hekelingen. Deze gebieden zijn er voor rust en onthaasting en dat moet zo blijven.

De gemeente kiest waar mogelijk steeds voor groen in plaats van betegeling om zo de gevolgen van hevige regens en van hittegolven te beperken. De ChristenUnie-SGP vindt dat de gemeente actief de inwoners erop moet wijzen dat het belangrijk is dat hun tuinen groen ingericht worden.

Verkeer en Vervoer

Het verkeer blijft om aandacht vragen. Nog steeds neemt het aantal auto’s toe. De ChristenUnie-SGP vindt dat de belangrijke doorgaande verkeersstromen zoveel mogelijk buiten de woonkernen moeten worden geleid. Knelpunten voor goede doorstroming van het autoverkeer en ontsluiting van ons eiland moeten worden aangepakt. De komst van de A4-Zuid blijft noodzakelijk.

Er moet prioriteit worden gegeven aan verbetering van de meest gevaarlijke kruispunten en van de plekken waar veel kinderen en ouderen deelnemen aan het verkeer. Speciale aandacht is nodig voor veilige fiets- en wandelroutes van en naar de scholen, op bedrijventerreinen en andere belangrijke centra.

Waar mogelijk moet het aantal verkeersborden in de gemeente worden verminderd. De parkeerproblemen met vrachtwagens zijn onder controle, maar vragen blijvende aandacht. De parkeertarieven worden geen sluitstuk van de begroting.

Het openbaar vervoer bevat knelpunten die moeten worden opgelost. Een vlotte afwikkeling van busverkeer stimuleert reizigers om gebruik te maken van het openbaar vervoer. Bushaltes moeten er netjes en verzorgd uitzien. Extra aanlegplaatsen voor de waterbus zijn nodig om ook dit vervoersmiddel aantrekkelijk te maken.

De ChristenUnie-SGP kiest voor verduurzaming van het vervoer. Om elektrisch vervoer blijvend te stimuleren moeten er laadpalen in de openbare ruimte en in parkeergarages worden geplaatst. In de diverse stad- en dorpscentra moeten oplaadpunten voor elektrische fietsen worden geplaatst.

Wonen

De ChristenUnie-SGP Nissewaard staat voor duurzame wijkverbetering, een goede doorstroming, en een gedifferentieerd woningaanbod van vooral duurzame woningen. Leegstand moet worden tegengegaan. Vraaggebonden woningbouw staat voorop. Niet de gemeente bedenkt wat er gebouwd gaat worden, maar marktpartijen en huurdersverenigingen in overleg met toekomstige bewoners.

Door middel van een woonvisie met ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen voert de gemeente een integraal en duurzaam woonbeleid. Levensloopbestendige woningen zijn de norm. Daarnaast wil de ChristenUnie-SGP dat de lokale overheid met toekomstgericht woningbeleid de woningmarkt stimuleert, zodat starters een steuntje in de rug krijgen, er voldoende passende huurwoningen zijn en er ruimte is voor particuliere (nieuw)bouw. We realiseren ons dat de keuzes die we nu maken, gevolgen hebben voor de toekomst.

Wij staan ervoor dat in Nissewaard wonen, leren en werken integraal moet worden benaderd. Door het werk in onze regio, het gemiddelde opleidingsniveau van onze inwoners en de aanwezige onderwijsvoorzieningen te combineren, ontstaan specifieke huisvestingsopgaves voor Nissewaard. Wijkontwikkelingsplannen (WOP) en wijkuitvoeringsplannen (WUP) moeten actief uitgevoerd worden.

Als het gaat om het gebruik van duurzame energie wil de ChristenUnie-SGP dat er bij de inrichting van de ruimte rekening wordt gehouden met de eigenheid van ons landschap en de verschillende dorpen daarin. Bij het inrichten van de openbare ruimte moet de inwoner van Nissewaard de gelegenheid krijgen om hier samen met de gemeente afspraken over te maken. Daarnaast dient de gemeente nauw samen te werken met de Provincie en de Waterschappen.

Huisvesting ouderen

Duurzaamheid moet een vanzelfsprekendheid worden als het gaat om de visie van de gemeente Nissewaard voor het bouwen van levensloopbestendige woningen. Eventuele belemmeringen in de regelgeving worden zoveel mogelijk weggenomen. Renovaties worden door woningcorporaties aangegrepen om woningen levensloopbestendig te maken. 

Ouderen met een koopwoning kunnen gebruik maken van een "blijverslening" om de woning aan te passen zodat ze er, ondanks toenemende lichamelijke beperkingen, kunnen blijven wonen.

De ontwikkeling van mantelzorghuizen wordt door de gemeente Nissewaard maximaal ondersteund.

Leefbaarheid

De ChristenUnie-SGP Nissewaard wil wijken/buurten eigen verantwoordelijkheid geven, ondersteund met eigen budgetten. De kracht van de buurt en de kernen is daarbij uitgangspunt. Het project Thuis in de Wijk vormt de basis voor leefbaarheid en levendigheid in de wijk, buurt en kern.

Buurtplatforms/wijkorganen/coöperaties worden gefaciliteerd om hun belangen vertegenwoordigende rol te kunnen vervullen. Voorwaarde is dat er een duidelijk draagvlak voor de vereniging in de wijk moet worden aangetoond.

Voor een effectief beleid is het noodzakelijk beleidsvrijheid te geven om kleine projecten slagvaardig te kunnen aanpakken.

Landbouw

De landbouw in en om Nissewaard is een essentieel en kenmerkend onderdeel van Nissewaard. Zij is belangrijk voor onze voedselvoorziening en speelt een grote rol in natuurbeheer en het behoud van onze landschappen. Daarom verdienen boeren en tuinders gemeentelijke steun. Er moet ruimte zijn om hun bedrijf economisch gezond te houden. Er moet dan ook geen grond aan de landbouw worden onttrokken. Regelgeving moet een steun in de rug zijn. De gemeente werkt samen met de bedrijven en hun gezinnen om innovatie en een gezonde natuur te bevorderen. Boeren krijgen een adequate vergoeding voor natuur- en landschapsbeheer en weidevogelbeheer.

Milieu

Afval is grondstof.

De zorg voor het in stand houden en bevorderen van een goed milieu is een rechtstreeks uitvloeisel van de opdracht van God om Zijn schepping, als een goed rentmeester, tot Zijn eer en het welzijn van de mens te bewerken en te bewaren.

De gemeente koopt groene stroom. Gemeentelijke gebouwen en openbare verlichting dienen energiezuinig te zijn. De ChristenUnie-SGP zet daarbij o.a. in op LED-verlichting, zonnepanelen en warmte/koudeopslag, stadswarmte en de lucht/water-warmtepomp. Deze alternatieven zijn duurzamer, en in veel gevallen op de lange termijn kosteneffectief. Daarom geldt voor nieuwbouw: geen gasaansluiting tenzij er écht geen reëel alternatief mogelijk is. Particuliere energiecorporaties van inwoners moeten worden ondersteund, de gemeente Nissewaard moet eventueel in deze corporaties investeren.

De inwoners van Nissewaard moeten worden betrokken door middel van stimuleringsregelingen voor energiebesparing in bestaande woningbouw.

Scheiding van afval wordt bevorderd en er is blijvende aandacht voor het schoonhouden en tijdig legen van de afvalcontainers, zodat vervuiling van de directe omgeving van de afvalcontainer wordt voorkomen Het milieurendement op afvalinzameling moet worden verhoogd. Wij pleiten voor een circulaire economie. Afval is grondstof. Het principe van ‘de vervuiler betaalt’ moet ook op gemeentelijk niveau zijn uitwerking hebben. Grote ‘producenten’ van afval moeten meer betalen dan kleine. Controle daarop is noodzakelijk.

De ChristenUnie-SGP is tegenstander van zondagsopening van de Stadswerf.

Zorg

De ChristenUnie-SGP is voor een gezonde samenleving, die oog en zorg heeft voor mensen in kwetsbare situaties. Vanuit Bijbelse naastenliefde willen wij hen zorg en ondersteuning of zelfs bescherming bieden en helpen om hun eigen verantwoordelijkheid weer op te pakken. Mensen dragen verantwoordelijkheid voor elkaar, in gezinsverband, in families en in de buurt. Het gezin is de hoeksteen van de samenleving en informele netwerken zijn het cement van de samenleving. Vóór alles is inzet op preventie van groot belang. Voorkomen is beter dan genezen. Dit voorkomt niet alleen hoge kosten maar zeker ook onnodig leed voor alle betrokkenen. Elk mens is door God geschapen en te kostbaar om aan zijn of haar lot overgelaten te worden. Signalerend huisbezoek bij 75-jarigen, vanuit deelnemende partijen in het project Thuis in de Wijk, is gewenst om verborgen eenzaamheid en stille armoede te ontdekken en wegen te wijzen om hieruit te komen.

Jeugdzorg

De negatieve gevolgen van de decentralisatie van de jeugdzorg moeten zo snel mogelijk worden opgelost. Dit mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de hulp aan de jeugd. In regionaal verband moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over de aan te bieden zorgarrangementen en de bijbehorende uitvoeringskosten. Wachtlijsten moeten door verbetering van de efficiency en effectiviteit weggewerkt worden, indien nodig door uitbreiding van het aantal hulpverleners.  Door de inzet van Jongeren Ondersteunings Teams (JOT's) is een verschuiving zichtbaar van zware specialistische jeugdhulp naar hulpverlening door JOT's. Naast een toename in personeel is efficiency mogelijk door herverdeling van taken tussen de jeugd- en gezinscoaches in het JOT, de regisseurs en administratieve krachten. Ook hier geldt dat voorkomen is beter dan genezen. De pilot met de (Praktijk Ondersteuning Huisartsen) POH in de Akkers in Spijkenisse moet waar mogelijk en noodzakelijk een vervolg krijgen bij alle huisartspraktijken.

Daarnaast moeten mediators ingezet worden bij een dreigende (vecht-)scheiding waarbij kinderen altijd de dupe zijn. Een stabiel huwelijk waarin partners zich samen inzetten om hun kinderen in een veilige omgeving op te laten groeien is van groot belang om kinderen een gezonde basis te geven voor de toekomst. MEE moet hierin een proactieve stimulerende rol hebben. Er zijn relatief veel eenoudergezinnen in Nissewaard. Jeugdigen (0-18 jaar) hebben daardoor aanzienlijk meer kans op te groeien in armoede en het risico op psychosociale problemen bij 4 tot 16-jarigen is groter.

Sociale Zaken

Uitkeringsgerechtigden worden rechtvaardig en met respect behandeld. De gemeente ondersteunt hen om weer zelf actief de draad op te pakken. Daarbij werkt de gemeente constructief samen met onder andere Voorne-Putten Werkt, Voedselbank, Schuldhulpmaatje, Stichting Leergeld, diaconieën van kerken en andere maatschappelijke instellingen. Inwoners die van een wettelijk sociaal minimum moeten rondkomen, hebben het zwaar. Zij kunnen bij ons rekenen op een ruimhartig minimabeleid. De ChristenUnie-SGP wil alle wettelijke mogelijkheden maximaal benutten. Te denken valt hierbij aan de Bijzondere Bijstand en de Individuele Minima Toeslag. Goede communicatie met de doelgroep is van belang om deze de weg naar de middelen te wijzen.

Vluchtelingen en migranten

De ChristenUnie-SGP staat als christelijke partij open voor de opvang van vluchtelingen in onze gemeente. Zij voelt zich hierdoor gedrongen door de notie uit Gods Woord tot gastvrijheid en barmhartigheid voor de vreemdeling. Wel zal de opvang kleinschalig moeten zijn. De gemeente moet, na een verzoek tot opvang, in gesprek gaan met buurtbewoners en andere belanghebbenden om deze voor te bereiden op de komst van vluchtelingen. De insteek van de opvang moet erop gericht zijn om de asielzoeker uit het isolement te krijgen en te leiden naar inburgering. De gemeente werkt daarbij nauw samen met organisaties als Vluchtelingenwerk Nederland en de Stichting Gave. Ook burgerinitiatieven, door bijvoorbeeld de plaatselijke kerken, worden daarbij gefaciliteerd. Statushouders die in Nissewaard een plaats toegewezen krijgen moeten over de gehele gemeente verdeeld worden.

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

De WMO legt veel verantwoordelijkheid neer bij de burgers. De zorg is bedoeld voor (kwetsbare) medeburgers en hun leefomgeving. Daarbij biedt de gemeente ondersteuning, begeleiding en verzorging aan huis.

Wij pleiten voor een ruim beleid. Er moeten voorwaarden worden geschapen, zodat de burger zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en solidair is met mensen met een (psychiatrische) handicap en/of langdurige zorgbehoefte.

Het aanvragen van een persoonsgebonden budget en het inkopen van identiteitsgebonden zorg of andere zorg, als deze niet gecontracteerd is, moet mogelijk zijn.

Gehandicapten en (langdurig) zieken

Openbare gebouwen en andere zorgvoorzieningen moeten toegankelijk zijn voor alle gebruikers.

Voor gehandicapten en mindervaliden worden obstakelvrije routes gerealiseerd, ook in winkelcentra. De dagopvang/besteding moet beschikbaar blijven voor hen die dit nodig hebben.

Mensen met dementie en kwetsbare ouderen blijven (vaak noodgedwongen) langer thuis wonen. De omgeving is hier niet altijd op ingericht waardoor de dementerende, naast de ziekte, extra beperkingen ervaart of niet begrepen wordt door de omgeving. Mantelzorgers voelen zich vaak zwaarbelast met de zorg, moeten vaker beslissingen voor de oudere nemen. De ChristenUnie-SGP ziet "Gemeente Nissewaard dementie vriendelijk" als speerpunt in het project Thuis in de Wijk. Dit kan uitwerking geven aan het doel ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en onvrijwillige zorg tegen te gaan. Daarnaast richt het zich op preventie en veiligheid van ouderen en mensen met dementie in de gemeente Nissewaard. Ook hier is samenwerking noodzakelijk met bijv. SWO, Alzheimercafé.

Mantelzorgers en vrijwilligers 

Grote waardering hebben wij voor de mantelzorgers en vrijwilligers in Nissewaard. Zij zijn een onmisbare schakel in de zorgverlening. Zij worden bij hun activiteiten op het gebied van zorg en welzijn door de gemeente ondersteund.

Dagbesteding en respijtzorg zijn belangrijk om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. Daarom pleiten wij voor het proactief benaderen van mensen die, vaak noodgedwongen, mantelzorger zijn geworden.

Sociale werkvoorziening 

Voorne-Putten Werkt voert de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en Participatiewet uit waarbij de gemeente Nissewaard optreedt als centrumgemeente.

Voorne-Putten Werkt is bij uitstek de organisatie waarin deze mensen een arbeidsplek kunnen vinden. Door goede begeleiding en opleidingsmogelijkheden kunnen de medewerkers zich verder ontplooien en tot regulier werk geleid. De gemeente legt zich er de komende jaren op toe de opleidingsmogelijkheden verder uit te breiden en zo veel mogelijk te laten aansluiten bij de capaciteiten van de te werk gestelde. Waarbij ook zij die moeilijk plaatsbaar zijn in een reguliere baan ook mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen. Daarnaast moet "Voorne-Putten Werkt" ook voor bijstandscliënten arbeidsontwikkeling en ondersteuning geven bij het vinden van werk.

Volksgezondheid

De aanwezigheid van coffeeshops en het gebruik van drugs en alcohol actief tegengaan en streng optreden bij overlast. Alcohol en jeugd is gebleken geen goede combinatie te zijn. Gemeenten moeten aan het alcoholbeleid vormgeven en overmatig alcoholgebruik actief ontmoedigen. De ChristenUnie-SGP zal daar in Nissewaard van harte aan meewerken.

De ChristenUnie-SGP blijft inzetten op een participatiesamenleving. Het is belangrijk dat mensen elkaar waar mogelijk helpen en voor elkaar zorgen. Tegelijk moet de gemeente zorgen voor passende ondersteuning en hulp aan mensen die het niet op eigen kracht redden. De GGD en de Bouwman Stichting moeten een actief beleid voeren om (de effecten van) alcohol-, drugs-, computer- en gokverslaving tegen te gaan en te voorkomen. Samen met GGD en Longfonds moet de gemeente actievoeren om de inwoners te wijzen op de gevaren van het stoken van openhaarden met allerlei afval. In voorkomende gevallen moet niet alleen waarschuwend maar ook handhavend worden opgetreden.

Dienstverlening

Veiligheid

Veiligheid is een van de belangrijkste zaken in onze samenleving en tevens een van de kerntaken van de overheid. Burgers willen veiligheid in hun huis, in hun wijk, in het verkeer, op school en op het werk. Daarom moet veel zorg besteed worden aan het voorkomen en bestrijden van vandalisme, criminaliteit en onveiligheid, met name de zogenaamde High Impact Crime. De politie en de andere handhavers, zoals BOA´s en GOA´s, moeten zoveel mogelijk op straat zichtbaar zijn, zowel in de stad als in de kernen. De ChristenUnie-SGP hecht aan de rol van de wijkagent als aanspreekpunt voor burgers in de wijk en zijn coördinerende taak naar andere agenten in de gemeente toe om problemen in de wijk concreet aan te pakken. Veiligheid vraag ook om samenwerking. Inwoners en ondernemers willen steeds vaker meehelpen om criminaliteit en overlast te bestrijden. De gemeente ondersteunt initiatieven die bijdragen aan meer veiligheid. Hierbij valt te denken aan intensief inzetten op buurtpreventie en WhatsApp-groepen in de wijk. Het project Thuis in de Wijkkan hierin een coördinerende rol spelen. Cameratoezicht blijft noodzakelijk, de inzet van mobiele camera's en drones is een goede aanvulling op het bestaande cameratoezicht.

Gemeentelijk rampenplan

Het gemeentelijk rampenplan moet eens per 4 jaar aan de praktijk worden getoetst en het gemeentebestuur draagt zorg voor een goede voorlichting hierover aan de burgers. Burgers moeten weten hoe zij moeten handelen als zich onverhoopt een calamiteit voordoet. De terroristische dreiging in Nederland blijft hoog en de kans op een aanslag is reëel. Het gemeentelijk rampenplan moet hierop voldoende anticiperen.

Onderwijs

Goed onderwijs is erg belangrijk voor de ontwikkeling van burgers en van de samenleving. De gemeente heeft vooral een belangrijke rol bij het scheppen van goede randvoorwaarden. De gemeente Nissewaard is verantwoordelijk voor goede huisvesting van scholen. De onderwijsactiviteiten dienen zo veel mogelijk in de wijk of woonkern plaats te vinden. De gemeente waarborgt recht op onderwijs dat gebaseerd is op levensbeschouwelijke waarden, en zorgt voor een passend stelsel van vergoeding voor het leerlingenvervoer. Vanuit de gemeente moet er steun komen voor ouders die de reguliere bijdragen (zoals voor schoolreisjes) niet kunnen betalen. Om laaggeletterdheid en taalachterstanden effectief aan te pakken biedt de gemeente speciale programma’s aan om kinderen met een onderwijsachterstand te helpen.

De ChristenUnie-SGP staat positief tegenover samenwerking tussen scholen op gebieden als facilitaire zaken e.d., gezien de kostenbesparingen die hiermee gerealiseerd kunnen worden. Wezenlijke en principiële zaken zoals godsdienstlessen en biologielessen waarbij de identiteit van de scholen duidelijk naar voren komt, dienen onaangetast te blijven.

Als aanvulling op de ouderlijke zorg voor kinderen zijn er binnen de gemeente verschillende opvangvoorzieningen voor kinderen beschikbaar. Deze voorzieningen worden aan particuliere initiatieven overgelaten waarbij de gemeente alleen de kwaliteit ervan bewaakt. De gemeente geeft voldoende bekendheid aan de mogelijkheden voor het schoolzwemmen op de basisschool.

Sport, Recreatie, Cultuur en Welzijn

Sport

Sport is gezond en versterkt ook de sociale binding tussen mensen. De focus van de gemeente dient te liggen op de breedtesport en amateurverenigingen, en niet op de topsport en geprofessionaliseerde instellingen. Sport moet bereikbaar zijn, daarom willen wij graag voldoende bewegingsonderwijs op scholen en meer speelruimte voor de jeugd. Ook willen wij de kennismakingsprogramma’s voor sport stimuleren. Daarnaast vragen wij aandacht voor voldoende sportvoorzieningen voor mindervalide sporters.

Er bestaat momenteel de minimaregeling. Hierin meegenomen is een vergoeding voor sport voor kinderen. In de praktijk blijkt dit bedrag echter vaak aan andere zaken op te gaan daar mensen met een minimuminkomen andere ‘gaten’ dichten met dit bedrag. Gedacht moet daarom worden aan een systeem waarbij minima korting krijgen op sportscholen- en clubs voor zowel kinderen als volwassenen, of gratis kunnen deelnemen aan bepaalde sportprogramma’s. Eventuele kosten hiervoor zouden dan direct vanuit het sport- en cultuurfonds vergoed kunnen worden.

Recreatie

Nissewaard kent een aantal prachtige recreatiegebieden die blijvend aandacht nodig hebben. De recreatiegebieden moeten aantrekkelijk blijven voor zowel recreanten als rustzoekers. De instandhouding van dit natuurschoon heeft hoge prioriteit voor de ChristenUnie-SGP. Recreatieve ontwikkelingen dienen te passen in een duurzame ontwikkeling van het gebied. De ChristenUnie-SGP verzet zich tegen het gebruik van motorboten in recreatiegebied Bernisse, omdat zij pleit voor het behoud van de rust in het recreatiegebied. Gebruik van elektrisch aangedreven boten blijft daarom mogelijk. Initiatieven voor een water- en natuurspeeltuin in de Bernisse steunen wij.

Recreatieve voorzieningen zoals aangeboden wordt in de wijkcentra, de kinderboerderij, het milieuhuis en de fluisterboot blijven belangrijk. Initiatieven om ook in de Bernisse een fluisterboot te laten varen steunen wij. Verder willen wij voldoende speelvoorzieningen voor onze kinderen en een goed onderhoud daarvan.

Cultuur

De ChristenUnie-SGP vindt cultuurbeleving heel belangrijk. Het stimuleren van sociaal-culturele activiteiten kan daaraan bijdragen. Culturele activiteiten moeten ontstaan uit particulier initiatief. De gemeente vervult daarbij wel een stimulerende en ondersteunende rol. Evenementen en cultuuruitingen in Nissewaard moeten veilig en gezond zijn. Niet alleen zijn ze goed toegankelijk maar ook komen er heldere (subsidie-) afspraken over afval/duurzaamheid, geluid en volksgezondheid (drank/drugs). En specifieke culturele evenementen, zoals de Open Monumentendag, verdienen steun. Belangrijk is dat er in Nissewaard voldoende faciliteiten zijn, ook voor kleinschalige initiatieven en behoeftes, van de lokale muziekverenigingen tot en met creatieve workshops.

Bij de vergunningverlening van evenementen moet de gemeente erop toezien dat de overlast voor omwonenden beperkt blijft. Het moet in ieder geval ’s avonds laat rustig zijn. De zondagse erediensten dienen ongestoord te kunnen plaatsvinden.

Welzijn

Het doel van het welzijnsbeleid is het versterken van de sociale binding tussen inwoners van Nissewaard. Wijkverenigingen, bewonersorganisaties en migrantenorganisaties verdienen daarom steun en facilitering voor hun activiteiten vanuit het project Thuis in de Wijk.